Fornybar energi og innovasjon

Innen 2050 skal Norge være et lavutslippsamfunn. Det vil kreve opp mot 50 TWh i økt produksjon av fornybar energi. TrønderEnergi er en ledende aktør innen produksjon av vann- og vindkraft i Norge.

TrønderEnergi og vår aktivitet

Solnedgang

TrønderEnergi har som ambisjon å gjøre det vi kan for å realisere nullutslipps-samfunnet. Fordi vi ønsker å bygge bærekraftige samfunn, nå og for dem som kommer etter oss.

Derfor skal vi søke løsninger som:
• Sikrer tilgangen på fornybar energi
• Effektiviserer energibruken
• Muliggjør omlegging fra fossile til fornybare løsninger

Konsernet har tre hovedområder: Produksjon av vann-og vindkraft, og utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester.

Datterselskapet TrønderEnergi Kraft AS har ansvaret for kraftproduksjon og produserer ca 2,1 TWh årlig. Av dette er 200 GWh vindkraft. Selskapet har i tillegg operatøransvar for ytterligere 1,2 TWh vann- og vindkraft.

Enhetene Energiforvaltning, Driftsoperasjoner, Teknologi og Marked og Forretningsutvikling hører til i samme selskap.

TrønderEnergi har bidratt til å etablere Norges nest største nettselskap gjennom etableringen av Tensio AS som er holdingselskap og konsernspiss for nettselskapene Tensio Trøndelag Sør AS (tidligere TrønderEnergi Nett AS) og Tensio Trøndelag Nord AS (tidligere NTE Nett AS). TrønderEnergi eier 40 % av det nyetablerte nettkonsernet.

TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag) og KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap).

Våre utbyggingsprosjekter

Dame i arbeidsklær

Våre forpliktelser

TrønderEnergi forvalter store og viktige ressurser i samfunnet. Vi skal derfor i all vår framferd søke bærekraftige løsninger fordi vi gjennom denne forvaltningen kan påvirke sosiale forhold, ytre miljø.

Som forvalter av fornybare ressurser i en verden med klimautfordringer, skal vi være en pådriver til å forvalte og utvikle fornybare løsninger på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Våre anlegg skal designes, bygges og driftes slik at det er skånsomt for natur og bomiljøer. Alle anlegg og aktiviteter skal ha en design og utførelse som ivaretar miljøsikkerhet og personsikkerhet for tredjepart og våre omgivelser.

All TrønderEnergi sin energiproduksjon skal være fornybar og vi skal være en pådriver for utbygging av grønn energi.

Myndighetene har valgt å sikre at miljøkrav og naturvern blir ivaretatt gjennom grundig behandling av ulike offentlige organ. Vi forholder oss til disse både miljømessig og økonomisk for å sikre minst mulig ulempe for samfunnet.

Vi tar ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene av vår virksomhet, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og sosiale forhold.

Vi skal alltid søke å sikre at eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet begrenses til et forsvarlig minimum, og at vi iverksetter avhjelpende tiltak der det er påkrevet. Vi skal alltid respektere FNs menneskerettigheter og våre ansattes grunnleggende rettigheter slik de kommer til uttrykk gjennom ILOs konvensjoner, arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler. Vi tar avstand fra sosial dumping og skal sikre at våre ansatte og våre leverandørers ansatte har forsvarlige arbeidsvilkår. Vi skal proaktivt arbeide for å sikre mangfold i vår virksomhet og aldri diskriminere noen på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, etnisk eller kulturell bakgrunn, politisk ståsted, funksjonshemming eller alder.

https://tronderenergi.no/om-tronderenergi/fakta-om-tronderenergi/samfunnsansvar

Om ekstern varsling

TrønderEnergi ønsker å ha en åpen dialog om bærekraft med interessenter som påvirkes av, eller kan bli påvirket av, våre aktiviteter. Vi har mange interessenter, og gjennom å legge til rette for samarbeid og forstå ulike behov, kan vi styrke våre relasjoner, vår forretningspraksis og vårt samfunnsansvar.

TrønderEnergi har derfor etablert et eksternt varslingssystem.

Formålet med varslingssystemet er at eksterne interessenter kan melde fra om kritikkverdige forhold eller andre negative
konsekvenser fra TrønderEnergi sine prosjekter.

Dine henvendelser via varslingssystemet vil bli behandlet i henhold til TrønderEnergis personvernerklæring

Eksterne interessenter kan være offentlige myndigheter, leverandører og potensielle leverandører, kunder og potensielle kunder, grunneiere, naboer og rettighetshavere (herunder reindriftsnæringen, kunnskapsmiljøer, organisasjonsliv/lokalsamfunn i stort (næringsforeninger, hytteforeninger, miljøorganisasjoner, samiske organisasjoner), eiere (inkl. ordførere og rådmenn), lokale, regionale  og nasjonale media, kommunestyrer og formannskap.

Områder du kan melde inn

Her er eksempler på saker som bør varsles:

Bedrageri mot TrønderEnergi

Bedrageri mot TrønderEnergi

Brudd på TrønderEnergi sine etiske retningslinjer

Brudd på TrønderEnergi sine etiske retningslinjer

Ulovlige eller kritikkverdige hendelser hos leverandører

Ulovlige eller kritikkverdige hendelser hos leverandører

Negative effekter fra vår aktivitet på 3. part

Negative effekter fra vår aktivitet på 3. part

Økonomisk kriminalitet som mottagelser av bestikkelser

Økonomisk kriminalitet som mottagelser av bestikkelser

Diskriminering

Diskriminering

Trakassering

Trakassering

Korrupsjon, for eksempel en ansatt i TrønderEnergi misbruker sin stilling

Korrupsjon, for eksempel en ansatt i TrønderEnergi misbruker sin stilling

Slik melder du inn

TrønderEnergi er svært opptatt av å sikre trygghet og tillit for alle som legger frem en klage eller en bekymring.

Våre kjerneprinsipper for å behandle varslingsmeldinger er:
- Å sikre en rettferdig og objektiv prosess.
- Rettssikkerhetsvern for personen som varslingen er rettet mot
- Konfidensialitet
- Kildevern
- Personvern
- Beskytte varsleren mot represalier

Steg i prosessen for ekstern varsling

1. Registrering av varsel
Du vil motta en elektronisk beskjed fra oss umiddelbart etter at du har levert et elektronisk varsel. Her informerer vi om at saken er mottatt og at saksbehandling har startet. TrønderEnergi gjennomgår alle varslinger som kommer inn til oss for å identifisere hvor saken hører hjemme.

2. Slik behandles varselet internt i TrønderEnergi
Trinn 1: Avklaring av problemstillingen/tematikken som er varslet.
Trinn 2: Saken kobles til riktig kompetanse/ressurs som undersøker saken nærmere.
Trinn 3: Saken konkluderes og oppsummeres.

3. Tilbakemelding
Innmelder vil motta tilbakemelding som består av konklusjon/oppsummering samt beskrivelse av tiltak.

4. Behandling av varsel